RODO

WZÓR KLAUZULI OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO Administratorem Twoich danych osobowych jest ____________ (wskazujemy nazwę podmiotu) z siedzibą w _____________ (miasto i kod pocztowy) przy ul. _______________ (ulica, numer). Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi (wskazujemy podstawę do przetwarzania danych). 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych ________________ (wskazujemy adres e-mail za pośrednictwem, którego można podjąć kontakt z inspektorem o ile został on powołany) 2. Przedstawicielem Administratora jest ____________________ (wskazujemy imię i nazwisko wraz z adresem e-mail) 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu ____________________ (w tym miejscu podajemy cel przetwarzania danych) na podstawie ________________________(wskazujemy konkretną podstawę z RODO lub/i prawnie uzasadniony interes administratora podając jego postać). 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres ___________________ (wskazujemy okres czasu lub kryteria jego ustalenia). 5. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą _______________ (wskazujemy czy dane będą przetwarzane w innym celu np. po zakończeniu współpracy w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń). 6. Podanie danych jest _______________ (wskazujemy czy jest wymogiem ustawowym lub umownym bądź jest dobrowolne). _________________ (wskazujemy ewentualne konsekwencje wynikające z niepodania danych). 7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane /lub nie/ następującym odbiorom ________________ (jeśli występują, wskazujemy odbiorów lub przynajmniej kategorie odbiorów danych osobowych). 8. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. 9. Twoje dane osobowe (będą/nie będą) przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ___________ (w tym z wykorzystaniem profilowania). Proces ten polegał będzie na _______________(jeśli dochodzi do zautomatyzowanego przetwarzania – wskazujemy informacje o zasadach podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany oraz ewentualne konsekwencje takiego działania). 10. Administrator (jeśli zachodzi takie działanie uzupełniany punkt 10) zamierza przekazywać dane poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej. Przekazywanie Twoich danych osobowych następuje w związku z ______________________ (jeśli ma to zastosowanie, wskazujemy przesłankę prawną z RODO – art. 46, 47, 49 ust. 1 akapit drugi RODO oraz środki zabezpieczające te dane).

Kontakt

+48 32 291 56 89

+48 781 499 981

biuro@adria.org.pl

poniedziałek - piątek

7:30-15:30

P.H.P.U. ADRIA
Paweł Michalczyk

ul. Wojska Polskiego 138

41-208 Sosnowiec

NIP: 644 100 03 40

REGON: 277836229

© 2020 P.H.P.U. ADRIA